El nostre objectiu és proporcionar als nostres clients el compliment dels requeriments fiscals, laborals, comptables i legals, a la vegada que proporcionar un assessorament eficaç per aconseguir el màxim estalvi de costos.

Les nostres àrees estan dissenyades per a oferir tots els diversos serveis que els nostres clients puguin necessitar, des del món laboral, comptable, fiscal, i assessorament jurídic, així com la gestió personal, d'autònoms i també un ampli ventall d'assegurances.

Aquí trobaràs tots i cada un dels serveis que et podem oferir en matèria d'assessorament i gestió administrativa per a tu o la teva empresa.

 


FISCAL
 • Assessoria i planificació fiscal

 • Gestions i tràmits davant organismes oficials

 • Assessorament sobre els criteris de les administracions públiques en matèria fiscal

 • Assistència en inspeccions fiscals

 • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu

 • Preparació i revisió de declaracions d'impostos

 • Estudi de situacions fiscals de remuneracions a directius i treballadors

 • Auditoria fiscal i avaluació de contingències

 • Informació sobre canvis en la legislacióLABORAL
 • Assessorament general laboral

 • Elaboració de nòmines i gestió d'incidéncies (altes, baixes, etc.)

 • Confecció d'assegurances socials i declaracions de l'IRPF del personal

 • Prevenció i gestió de conflictes

 • Demandes i conciliacions

 • Negociacions col·lectives i expedients de regulació de plantilles

 • Sol·licitud de prestacions: jubilació, viduïtat i orfandatCOMPTABLE
 • Assessoria en principis i legislació comptable

 • Disseny del pla de comptes i adaptació al Pla General de Comptabilitat

 • Organització i informatització d'aspectes comptables de l'empresa

 • Regularització i tancament comptable

 • Tenidoria comptable i elaboració de comptabilitats financeres

 • Preparació d'informació comptable i financera periódica

 • Análisi, elaboració i presentació de comptes anuals

 • Análisi de l'evolució del negoci i de la situació financera

 • Elaboració i assessoria de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió

 • Elaboració d'estats intermedis

 • Conciliacions comptablesTRÀNSIT
 • Transferències: canvi de nom de vehicles

 • Notificacions de venda

 • Matriculacions

 • Baixes

 • Sol·licitud informes

 • Bescanvis: canvis de carnets estrangers

 • Variacions de dadesTRANSPORT
 • Sol·licituds de targetes

 • Visat de targetes i d'empresesALTRES GESTIONS
 • Registre Mercantil

 • Registre de la Propietat

 • Registre Civil

 • Cadastre

 • Ajuntaments

 • Organismes autònoms