El nostre objectiu és proporcionar als nostres clients el compliment dels requeriments fiscals, laborals, comptables i legals, a la vegada que proporcionar un assessorament eficaç per aconseguir el màxim estalvi de costos.

Les nostres àrees estan dissenyades per a oferir tots els diversos serveis que els nostres clients puguin necessitar, des del món laboral, comptable, fiscal, i assessorament jurídic, així com la gestió personal, d'autònoms i també un ampli ventall d'assegurances.

Aquí trobaràs tots i cada un dels serveis que et podem oferir en matèria d'assessorament i gestió administrativa per a tu o la teva empresa.

 


FISCAL
  • Assessoria i planificació fiscal

  • Gestions i tràmits davant organismes oficials

  • Assessorament sobre els criteris de les administracions públiques en matèria fiscal

  • Assistència en inspeccions fiscals

  • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu

  • Preparació i revisió de declaracions d'impostos

  • Estudi de situacions fiscals de remuneracions a directius i treballadors

  • Auditoria fiscal i avaluació de contingències

  • Informació sobre canvis en la legislacióLABORAL
  • Assessorament general laboral

  • Elaboració de nòmines i gestió d'incidéncies (altes, baixes, etc.)

  • Confecció d'assegurances socials i declaracions de l'IRPF del personal

  • Prevenció i gestió de conflictes

  • Demandes i conciliacions

  • Negociacions col·lectives i expedients de regulació de plantilles

  • Sol·licitud de prestacions: jubilació, viduïtat i orfandatCOMPTABLE
  • Assessoria en principis i legislació comptable

  • Disseny del pla de comptes i adaptació al Pla General de Comptabilitat

  • Organització i informatització d'aspectes comptables de l'empresa

  • Regularització i tancament comptable

  • Tenidoria comptable i elaboració de comptabilitats financeres

  • Preparació d'informació comptable i financera periódica

  • Análisi, elaboració i presentació de comptes anuals

  • Análisi de l'evolució del negoci i de la situació financera

  • Elaboració i assessoria de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió

  • Elaboració d'estats intermedis

  • Conciliacions comptablesTRÀNSIT
  • Transferències: canvi de nom de vehicles

  • Notificacions de venda

  • Matriculacions

  • Baixes

  • Sol·licitud informes

  • Bescanvis: canvis de carnets estrangers

  • Variacions de dadesTRANSPORT
  • Sol·licituds de targetes

  • Visat de targetes i d'empresesALTRES GESTIONS
  • Registre Mercantil

  • Registre de la Propietat

  • Registre Civil

  • Cadastre

  • Ajuntaments

  • Organismes autònoms